ما در گلبیشه شاهد هزاران لبخند بوده ایم . لبخند هایی که مستقیما نتیجه خرید گل و ارسال دسته گل ها برای دریافت کنندگان آن بوده و این مهمترین دلیلی است که باعث خشنودی و احساس افتخارمان می شود . امروزه گلبیشه مطمئن ترین گل فروشی آنلاین در ایران می باشد که رهبر بازار کسب وکار اینترنتی ارسال گل به ایران در نوآوری و کیفیت و سطح پوشش کشوری در زمینه سفارش گل آنلاین می باش